Vysokotlaké výbojky pro pěstování rostlin


ZemÄ›dÄ›lství je nejdůležitÄ›jší odvÄ›tví lidské Äinnosti. AÅ¥ už na tuto skuteÄnost máte jakýkoli názor, a pÅ™ipadá-li vám tento resort vyzdvihovaný až příliÅ¡, bez pÄ›stování základních plodin pro pÅ™ežití se neobejde žádná zemÄ›, a tam, kde k tomu nejsou vhodné podmínky, musí potraviny dovážet za devizové prostÅ™edky. Potravinová sobÄ›staÄnost je jedním ze základních pÅ™edpokladů ekonomické stability, ostatnÄ›, o tom se můžeme pÅ™esvÄ›dÄit i v ÄŒeské republice, kde se v posledních deseti letech výraznÄ› preferuje pÄ›stování a spotÅ™eba z tuzemských zdrojů.

pěstování rostlin ve skleníku

Nejvýkonnější zdroje světla se uplatní i ve skleníku

VÄ›tÅ¡ina zemÄ›dÄ›lské produkce se opírá o růst plodin na polích a v ovocných sadech, ale ÄásteÄnÄ› je realizována i v interiéru. Na rozsáhlé ploÅ¡e skleníků lze vypÄ›stovat i mimo hlavní sezonu dostatek ovoce a zeleniny, podmínkou je pouze dostateÄná závlaha, pÅ™ijatelná teplota a sluneÄní svit. Spektrum sluneÄního svÄ›tla lze vÅ¡ak nahradit svÄ›tlem z umÄ›lého zdroje a k tomu se nejÄastÄ›ji využívají vysokotlaké výbojky.

obří skleníky

RozdÄ›lujeme je do tří základních skupin podle spektrálních Äar. PÅ™evaha oranžové, žluté a Äervené barvy je ideální pro tzv. fázi kvÄ›tovou a následnou tvorbu plodů, naopak modré a zelené svÄ›tlo rostliny využívají pro svůj růst. Fotosyntéza je základním pÅ™edpokladem života rostlinné říše a kratší vlnovou délku (modrou) potÅ™ebují rostliny k tvorbÄ› zeleného barviva – chlorofylu. TÅ™etí skupinu tvoří kombinované (smÄ›sové) zdroje, kde je spektrum svÄ›tla vyváženo pro obÄ› fáze.

Nezavrhujme sodíkové výbojky

Sodík se s úspÄ›chem využívá pro kvÄ›tovou fázi již desítky let, vysoký tlak sodíkových par poskytuje obrovský svÄ›telný tok (například pÅ™i příkonu 600 W necelých sto tisíc lumen). Výhodou je pÅ™ijatelná cena a dlouhá životnost pÅ™esahující 11 tisíc hodin provozu. K nejvyhledávanÄ›jším a také nejkvalitnÄ›jším výrobkům patří například produktová Å™ada Plantastar znaÄky Osram.

Contacts:
Posted by: on