Proč jsou výbojky nejvýkonnějším zdrojem umělého světla


Výbojky jsou nejvýkonnÄ›jší zdroje umÄ›le vytvoÅ™eného svÄ›tla, jejichž vlastnosti využíváme již mnoho let. NejvÄ›tší expanzi zažily v druhé polovinÄ› dvacátého století, kdy se jimi osazovala prakticky vÅ¡echna pouliÄní svítidla. Tam slouží dodnes, s pÅ™evahou sodíkových vysokotlakých výbojek, a prozatím není žádný důvod se jich zbavovat a nahrazovat je technologií LED. Mezi jejich nejvÄ›tší výhody patří nízké provozní náklady vÄetnÄ› nízké poÅ™izovací ceny, což je dáno výrobním procesem, který se v základních rysech prakticky nezmÄ›nil. Využívají je také pÄ›stitelé rostlin, kde se uplatní po celý rok v prostorách umÄ›lých skleníků. pouliÄní lampa pÅ™ed kavárnou.jpg

Předřadník je zapotřebí

NÄ›kteří lidé se ptají, proÄ potÅ™ebuje výbojka nÄ›jaký „pÅ™edÅ™adník“, vždyÅ¥ nic takového v klasické žárovce není, a dokonce ani v moderních LED žárovkách se s ním nesetkáte.
K tomu, aby bylo možné vyvinout tzv. výboj – svÄ›telný efekt, který právÄ› výbojkám dodává jejich obrovský výkon, je nutné zvýšit přívodní napÄ›tí z běžných 230 voltů v rozvodné síti na nÄ›kolik tisíc voltů. Tím dojde k aktivaci hořáku a k zapálení plynné smÄ›si uvnitÅ™ baňky. Ta je naplnÄ›na buÄ nízkým, anebo vysokým tlakem, a Äím vyšší tlak plynu, tím silnÄ›jší zdroj máme k dispozici. Jakmile zaÄne proces hoÅ™ení vnitÅ™ní výplnÄ›, pÅ™edÅ™adník svou funkci ukonÄí. PotÅ™ebujeme jej tedy vždy k zažehnutí prvotního záblesku, tzn. vždy pÅ™i zapnutí vypínaÄe nebo sepnutí elektrického obvodu, který svítidla napájí elektÅ™inou.veÄerní osvÄ›tlení venkovní restaurace.jpg
Podle konstrukce rozliÅ¡ujeme pÅ™edÅ™adníky na dva druhy. Starší typy jsou magnetické (elektromagnetické), jejichž souÄástí je tlumivka a startér. Velmi dobÅ™e patrné je to napÅ™. u starých zářivek, kde jádro tlumivek také obÄas vydává nepříjemný drnÄivý zvuk. Druhý typ je moderní elektronické zařízení, které nahrazuje starší typy dnes již ve vÄ›tÅ¡inÄ› zdrojů, výhodou je absence nepříjemného blikání a také nepříjemných zvuků.

Contacts:
Posted by: on