Chytrá domácnost


Chytrý dům má pÅ™edevším zajiÅ¡Å¥ovat komfort a optimální prostÅ™edí pro osoby v nÄ›m žijící, s nízkými provozními náklady zaruÄit jejich bezpeÄí a zpříjemnit jim život. NejvhodnÄ›jší je zaÄít s tím již pÅ™i projektování a výstavbÄ›, protože ke splnÄ›ní svého úÄelu dům potÅ™ebuje mít vhodnou stavební konstrukci a vnitÅ™ní technické vybavení, které je mnohdy nároÄné na umístÄ›ní v prostoru. Jeho nedílnou souÄástí jsou i řídicí systémy, služby a management.
ovládání osvětlení domu
Celá realizace zaÄíná projektem, už na poÄátku je potÅ™eba definovat rozsah Å™eÅ¡ení, téměř vždy se používá modulární koncept. Ten následnÄ› umožňuje nÄ›které komponenty systému pÅ™idat nebo naopak nÄ›které obÄas nebo vůbec nevyužívat, podle přání majitele domu. Celý systém je řízen prostÅ™ednictvím centrální infrastruktury a jednotlivých prvků a automatizuje provoz domu podle uživatelského nastavení. PÅ™i vývoji ovládání je kladen důraz na to, aby ovládání bylo jednoduché a intuitivní. Z hlediska dosažení ekonomické efektivity a Å¡etrnosti k životnímu prostÅ™edí je důležité efektivnÄ› a optimálnÄ› ovládat tepelnou techniku, pÅ™edevším s ohledem na přítomnost osob v domácnosti. Inteligentní dům umí svým majitelům poskytovat aktuální informace o stavu jednotlivých systémů a způsobu zabezpeÄení. Do centrálního systému je pÅ™ipojen systém osvÄ›tlení, u toho se vždy zohledňují právÄ› provádÄ›né Äinnosti, ale i komunikaÄní systém pro zvýšení komfortu obyvatel domu.
chytrý dům dálkové ovládání
I pÅ™i tak sofistikovaném vybavení domácnosti nemůže být vÅ¡e strojovÄ› strohé a zůstáváme lidmi, kteří mají rádi pÄ›kné vÄ›ci a dekorace. Od designového vybavení podlahami Äi stylovým nábytkem a osvÄ›tlením, až po různé detaily ve formÄ› barevných vypínaÄů unica colors na bílých stÄ›nách, které celkový dojem podtrhují a mohou být onou povÄ›stnou tÅ™eÅ¡niÄkou na dortu. PrávÄ› bytové dekorace mnoho prozradí o obyvatelích domu, odráží osobní vkus a celkový pohled na svÄ›t.

Contacts:
Posted by: on