Osram Cool Blue snižují nehodovost


Každý rok se na Äeských http://www.ibesip.cz/data/web/kampane/legislativa/besip-02-TP_65_2vydani.pdf silnicích pÅ™ihodí pÅ™ibližnÄ› sto tisíc dopravních nehod, pÅ™i nichž zahyne necelých Å¡est stovek osob. To je stále hrozivé Äíslo vzhledem k tomu, že vÄ›tÅ¡ina usmrcených je v relativnÄ› dobrém zdravotním stavu, a příÄina úmrtí je násilného charakteru. Policejní statistika je sice strohá, plná Äísel a vÄ›cných sdÄ›lení o průbÄ›hu nehod, ale za tÄ›mi Äísly se ukrývají lidé, kteří žili docela obyÄejným životem, možná takovým, jakým žijete právÄ› vy. Ti lidé mÄ›li své rodiny, příbuzné, přátele a známé. veÄerní dálniÄní provoz
I pÅ™es přísné technické kontroly poÄty mrtvých příliÅ¡ neklesají a stále ÄastÄ›ji se potvrzuje, že příÄinou nehod je v pÅ™evážné vÄ›tÅ¡inÄ› lidský faktor. KromÄ› pÅ™ecenÄ›ní vlastních schopností nebo chyb v řízení se na smutných Äíslech podílí i stres, únava za volantem a Å¡patná viditelnost. TÄ›mto jevům vÅ¡ak můžeme zabránit i správnou volbou autožárovek v pÅ™edních svÄ›tlometech.

ProÄ právÄ› žárovky

Docela nenápadná souÄástka může mít znaÄný význam v okamžiku, kdy se Å™idiÄ musí rychle rozhodovat a ve zlomku sekundy adekvátnÄ› zareagovat na hrozící nebezpeÄí. Z provádÄ›ných průzkumů bylo prokázáno, že pÅ™i delších jízdách s halogenovými žárovkami, které vyzaÅ™ují teplý odstín bílého svÄ›tla, se snižuje bdÄ›lost, zpomaluje správný úsudek, bystrost a ostražitost. Čím studenÄ›jší odstín žárovka nabídne, tím rychlejší reakce a ménÄ› únavy. ZvláštÄ› osudné je to pÅ™i stÅ™etu vozidla s chodci nebo s cyklisty.veÄerní jízda po dálnici

Cool Blue – to není jen „cool“ modrá

Výrobce svÄ›telných zdrojů Osram dodává na trh Å¡piÄkové nadstandardní autožárovky Osram Cool Blue se studeným odstínem o teplotÄ› chromatiÄnosti až 4200 K. SvÄ›tlo se podobá dennímu sluneÄnímu svitu a jízda je výraznÄ› komfortnÄ›jší a také bezpeÄnÄ›jší, pÅ™edevším díky zkrácení reakÄní doby a zvýšení soustÅ™edÄ›ní na samotnou jízdu. Nejde tedy jen o „cool“model, který svým atraktivním svÄ›telným paprskem napodobuje xenonové výbojky.

Contacts:
Posted by: on